Regulamin portalu internetowego

Portal internetowy udostępniony jest przez Usługodawcę na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).

Dane kontaktowe Usługodawcy:

 1. adres e-mail: admin@tutors.live.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Portalu oraz prawa i obowiązki Usługobiorców oraz Usługodawcy. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego Usługobiorcy.

 
 1. Definicje 

 1. Portal - portal internetowy działający pod adresem https://tutors.live/pl.
 2. Usługodawca – Edu Games Spółka akcyjna z siedzibą w Czeladzi pod adresem ul. Nowopogońska 98, 41-250 Czeladź, NIP: 6252475036, REGON: 387109330, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000861152, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 121.497,00 zł w pełni wpłacony.
 3. Usługobiorca - podmiot odwiedzający Portal lub korzystający z Usług świadczonych przez Usługodawcę.
 4. Korepetytor – Usługobiorca zamieszczający na Portalu ofertę świadczenia usług korepetytorskich na rzecz Użytkownika.
 5. Użytkownik – Usługobiorca korzystający z oferty Korepetytora.
 6. Ogłoszenie – ogłoszenie zamieszczone przez Korepetytora stanowiące ofertę świadczenia na rzecz Użytkownika usług korepetytorskich.
 7. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy drogą elektroniczną za pośrednictwem stron internetowych.
 8. Konto usługobiorcy - zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Usługobiorcy.
 9. Newsletter - usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacjach o usługach i promocjach Usługodawcy bądź jego partnerów biznesowych.


2. Postanowienia ogólne
 

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania ze stron internetowych Usługodawcy zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Korzystanie ze stron internetowych Usługodawcy oraz Usług oznacza akceptację przez Usługobiorcę warunków określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.
 4. Usługodawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Usługobiorca wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka prywatności Usługodawca może wykorzystać dane osobowe w celu marketingu usług jedynie za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze stron internetowych Usługodawcy w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
 6. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem stron internetowych.
 7. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 
3. Ogólne warunki świadczenia usług

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Portalu bezpłatnie usługi informacyjne poprzez udostępnianie treści o ofercie, aktualnościach oraz innych informacji dotyczących działalności Usługodawcy.
 2. Usługodawca świadczy usługę bezpłatną w postaci aktywacji i utrzymania Konta usługobiorcy.
 3. Usługodawca świadczy usługę bezpłatną typu „Newsletter”. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi „Newsletter” zawiązywana jest na czas nieokreślony z chwilą zapisania się Usługobiorcę do usługi „Newsletter” za pomocą funkcjonalności dostępnej na Portalu.
 4. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Portalu usługi odpłatne zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 5. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi. Skutki prawne zakończenia korzystania z Usługi określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej Usługi oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
 6. Pełen dostęp do funkcjonalności Portalu Usługobiorca uzyskuje po przeprowadzeniu rejestracji i zalogowaniu się na Koncie usługobiorcy.
 7. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę:
 8. urządzenie z dostępem do sieci Internet,
 9. przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
 10. dostęp do poczty elektronicznej.
 11. Usługobiorca ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.


4. Rejestracja na Portalu

 1. Rejestracja dokonywana jest poprzez Usługobiorcę za pomocą jednego z formularzy rejestracji dostępnych na Portalu dedykowanych dla danego rodzaju konta (Korepetytor lub Użytkownik).
 2. Usługobiorca dokonujący rejestracji w charakterze Korepetytora proszony jest o podłączenie konta bankowego w systemie płatności elektronicznych Stripe celem umożliwienia dokonywania rozliczeń za świadczone usługi. Podłączenie konta bankowego równoznaczne jest z utworzeniem Korepetytorowi konta w systemie płatności elektronicznych Stripe. Usługodawca informuje, iż aktywacja konta Stripe może wymagać dodatkowej weryfikacji poprzez żądanie przedstawienia przez Korepetytora operatorowi systemu Stripe dokumentów potwierdzających dane osobowe Korepetytora.
 3. Dostęp do Konta usługobiorcy uzyskiwany jest niezwłocznie po potwierdzeniu przez Usługobiorcę rejestracji przez link aktywacyjny dostarczany na wpisany podczas procesu rejestracji adres mailowy.
 4. Usługobiorca loguje się na konto przy wykorzystaniu danych do logowania ustalonych w trakcie rejestracji. Usługobiorca w każdym czasie posiada możliwość zmiany danych do logowania poprzez funkcjonalność dostępną na Koncie usługobiorcy.
 5. Rejestracja dokonywana jest jednorazowo.
 6. Usługobiorcy zabrania się przekazywania danych umożliwiających dostęp do konta osobom trzecim.
 7. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom danych umożlwiających logowanie na konto.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do losowej weryfikacji danych wprowadzonych przez Usługobiorcę podczas rejestracji. W tym celu Usługobiorca może zostać zobowiązany do przedstawienia odpowiednich dokumentów potwierdzających autentyczność danych. Negatywna weryfikacja danych skutkuje blokadą Konta usługobiorcy.
 9. W przypadku naruszania postanowień niniejszego Regulaminu Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Konta usługobiorcy. Jeżeli naruszenie Regulaminu przyjmuje charakter rażący lub uporczywy, Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta usługobiorcy po wysłaniu najpóźniej na trzy dni wcześniej zawiadomienia o planowanym usunięciu Konta oraz jego przyczynach.


5. Warunki świadczenia usług na rzecz Korepetytora
 

 1. Korepetytor w celu publikacji oferty na Portalu, po zalogowaniu się na Koncie usługobiorcy za pomocą dedykowanego formularza tworzy ogłoszenie.
 2. Korepetytor zobowiązany jest do wypełnienia w formularzu co najmniej pól obowiązkowych oznaczonych gwiazdką, w szczególności wskazania kategorii (rodzaju) korepetycji, czasu trwania jednej lekcji oraz jej ceny, a także charakteru zajęć (grupowe lub indywidualne). Korepetytor z wykorzystaniem dedykowanej funkcjonalności ustala nadto terminarz dostępnych korepetycji.
 3. Korepetytor może wykupić opcje dodatkowe do ogłoszenia w rodzaju promowania ogłoszenia lub jego wyróżnienia na Portalu. Cena oraz warunki aktywacji oraz czasu obwiązywania opcji dodatkowych wskazane są na Portalu.
 4. Korepetytor ponosi wyłączną odpowiedzialność za rzetelność oraz zgodność ze stanem faktycznym przygotowanego przez niego ogłoszenia.
 5. Korepetytor oświadcza, iż posiada wystarczającą wiedzę, umiejętności i doświadczenie pozwalające na świadczenie usług korepetytorskich.
 6. Korepetytor zobowiązuje się do udokumentowania posiadanej wiedzy, umiejętności lub doświadczenia na żądanie Usługodawcy.
 7. Korepetytor może modyfikować warunki oferty po jej publikacji na Portalu z zastrzeżeniem, iż do zamówień Użytkownika złożonych uprzednio zastosowanie mają dotychczasowe warunki.
 8. Korepetytor niezwłocznie po zakupieniu korepetycji przez Użytkownika otrzymuje powiadomienie drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres e-mail.
 9. System automatycznie blokuje w terminarzu termin korepetycji wybrany przez Użytkownika.
 10. Usługobiorca zapewnia Korepetytorowi obsługę płatności dokonywanych przez Użytkowników, w tym ich pobieranie z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych Stripe oraz ich rozliczanie.
 11. Korepetytor ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakość usługi korepetytorskiej świadczonej na rzecz Użytkownika.
 12. Korepetytor wyraża zgodę na przeprowadzenie badania satysfakcji Użytkowników oraz publikowanie na Portalu ogólnodostępnych zagregowanych ocen przez Usługodawcę.
 13. Usługodawca uprawniony jest do weryfikacji poziomu usługi korepetytorskiej poprzez jej zakup samodzielnie lub poprzez uprawnioną osobę trzecią (tzw. „tajemniczy klient”).  W trakcie trwania zajęć Użytkownik poinformuje Korepetytora o fakcie przeprowadzenia weryfikacji usługi co skutkuje przerwaniem zajęć. Usługa korepetytorska zakupiona w celu przeprowadzenia weryfikacji nie podlega rozliczeniu z Korepetytorem na co ten wyraża zgodę.
 14. Usługodawca odpowiada za prawidłowe działanie infrastruktury teleinformatycznej Portalu udostępnionej do świadczenia usługi przez Korepetytora.
 15. Usługodawca informuje, iż przebieg zajęć może być automatycznie rejestrowany w trybie audiowizualnym po zakupie przez Użytkownika nagrania z zajęć lub po skorzystaniu z funkcji „Zgłoś problem” (§8 ust. 5) na co Korepetytor wyraża zgodę. Przebieg zajęć rejestrowany jest wyłącznie w celu ewentualnego udostepnienia nagrania Użytkownikowi (w przypadku zakupu usługi korepetytorskiej z nagraniem) lub w celu rozwiązania ewentualnych sporów i reklamacji wynikających z realizacji usługi korepetytorskiej.
 16. W przypadku złożenia przez Użytkownika reklamacji dotyczącej korepetycji, Korepetytor zobowiązany jest do jej rozpatrzenia w terminie 7 dni od jej otrzymania. Usługodawca zastrzega sobie prawo do monitorowania procesu reklamacyjnego i podejmowania ewentualnych działań celem sprawnego i rzetelnego rozstrzygnięcia reklamacji (zgodnie z §11).
 17. W przypadku, gdy uznanie reklamacji, o której mowa w ust. 16 skutkować będzie koniecznością rekompensaty pieniężnej na rzecz Użytkownika, Korepetytor zobowiązany jest do dokonania rozliczenia bezpośrednio z Użytkownikiem, zwalniając tym samym Usługobiorcę od odpowiedzialności za nieprawidłowe świadczenie usługi przez Korepetytora.
 18. Niezależnie od ust. 17, Korepetytor w przypadku braku jego reakcji na reklamację w zakreślonym w ust. 16 terminie, upoważnia Usługodawcę do rozpatrzenia reklamacji i dokonywania w jego imieniu rekompensaty na rzecz Użytkownika z tytułu uwzględnionej reklamacji w kwocie nieprzewyższającej ceny brutto uiszczonej przez Użytkownika z tytułu usługi korepetytorskiej. Kwota rekompensaty będzie potrącana z bieżących środków zgromadzonych przez Korepetytora.
 19. Usługodawca posiada prawo do zawieszenia sprzedaży usług korepetytorskich w przypadku niskiego poziomu satysfakcji Użytkowników, niezgodności udzielanych korepetycji z treścią oferty lub wystąpienia uzasadnionych reklamacji Użytkowników. Sprzedaż usług korepetytorskich jest zawieszona do czasu usunięcia uchybień przez Korepetytora.
 20. Zawieszenie sprzedaży usług korepetytorskich z przyczyn określonych w ust. 19 nie pociąga za sobą odpowiedzialności odszkodowawczej Usługodawcy wobec Korepetytora.
 21. W przypadku nieusunięcia przez Korepetytora uchybień w terminie 7 dni od otrzymania wezwania Usługodawcy, Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia Korepetytorowi umowy o świadczenie usług z zachowaniem terminu wypowiedzenia wynoszącego 7 dni.
 22. W przypadku wypowiedzenia na zasadach określonych Regulaminem umowy o świadczenie usług skutkującego usunięciem Konta usługobiorcy, środki zgormadzone przez Korepetytora, a nie zlecone uprzednio do wypłaty, zwalniane są do wypłaty po dokonaniu potrąceń zgodnie z Regulaminem w terminie 14 dni roboczych od momentu usunięcia Konta.
 23. Usługodawca informuje, że w treściach swoich ofert ani żadnym innym miejscu platformy (w tym we wiadomościach, na tablicy itp) korepetytor nie może zamieszczać swoich danych kontaktowych, w szczególności lecz nie wyłącznie, numeru, telefonu, adresu e-mail. Zamieszczenie takich informacji spowoduje ich usunięcie przez usługodawcę a próba ich uporczywego zamieszczania, zawieszenie bądź usunięcie konta korepetytora.
 24. Usługodawca informuje, że zdjęcia i materiały video publikowane przez korepetytora na swoim profilu powinny zawierać jego wizerunek. Niespełniające tego kryterium materiały będą usuwane.
 25. Usługodawca informuje, że zdjęcia i materiały video publikowane przez korepetytora na swoim profilu mogą zostać wykorzystane przez usługodawcę w celu promocji Tutors.live, również poza serwisem.


6. Rozliczenia z Korepetytorem

 1. Środki wpłacone przez Użytkownika z tytułu zakupu usługi korepetytorskiej po dokonaniu potrącenia należnych Usługodawcy prowizji, o której mowa w ust. 4, przekazywane są bezpośrednio na konto Korepetytora w systemie płatności elektronicznych Stripe.
 2. Rozliczeniu z Korepetytorem podlegają wyłącznie zrealizowane usługi korepetytorskie. Przez realizację usługi korepetytorskiej rozumie się czas trwania zajęć nie krótszy niż 80% czasu zadeklarowanego w ofercie Korepetytora i zamówionego przez Użytkownika.
 3. Środki wpłacone przez Użytkownika z tytułu zakupu nagrania audiowizualnego z przebiegu zajęć przypadają w całości Usługodawcy.
 4. Usługodawca pobiera automatycznie z płatności dokonanej przez Użytkownika prowizję w wysokości 18,5% ale nie mniej niż 8,99 PLN. Prowizja naliczana jest od ceny brutto usługi korepetytorskiej.
 5. Korepetytor wyraża zgodę, a tym samym upoważnia Usługodawcę do automatycznego pobierania prowizji z płatności dokonywanych przez Użytkownika.
 6. Aktualny stan rozliczeń oraz kwota środków do wypłaty po potrąceniu prowizji widoczna jest po zalogowaniu na Koncie usługobiorcy.
 7. Wypłaty środków dokonywane są na żądanie Korepetytora z zastrzeżeniem, iż środki mogą być wypłacone wyłącznie za zrealizowaną usługę korepetytorką i nie wcześniej niż po upływie 7 dni od zakończenia jej realizacji. Do tego czasu środki podlegają blokadzie przez system Stripe na koncie rozliczeniowym Korepetytora.
 8. Wypłatę środków Korepetytor może zlecić w każdym czasie przy czym minimalna kwota do wypłaty nie może być mniejsza niż 50,00 PLN. Wypłata środków w kwocie niższej niż 1.000,00 PLN skutkuje koniecznością poniesienia przez Korepetytora opłaty administracyjnej w wysokości 13,00 PLN potrącanej ze środków zleconych do wypłaty.
 9. Wypłaty środków (po spełnieniu wymagań, o których mowa w ust. 6 realizowane są w terminach określonych przez system Stripe.
 10. Wypłaty realizowane są przez system Stripe na rachunek bankowy wskazany przez Korepetytora.
 11. Usługodawca dokumentuje kwotę prowizji pobranych od Korepetytora fakturą VAT wystawianą na jego żądanie zbiorczo za miesiąc poprzedni. Korepetytor wyraża zgodę na otrzymywanie faktury VAT drogą elektroniczną bez podpisu wystawcy.
 12. Usługodawca informuje, iż korzystanie przez Korepetytora z Portalu nie oznacza nawiązania z Usługobiorcą stosunku pracy, umowy zlecenia lub innego pokrewnego stosunku prawnego. Tym samym Korepetytor jest wyłącznie odpowiedzialnym i zobowiązanym do prowadzenia rozliczeń podatkowych zgodnie z obowiązującym prawem.


7. Zamówienie usługi korepetytorskiej

 1. W celu złożenia zamówienia na usługę korepetytorską Użytkownik loguje się na Koncie usługobiorcy po uprzedniej rejestracji, a następnie dokonuje wyboru zajęć zgodnie z ofertami Korepetytorów opublikowanymi na Portalu oraz ustala termin świadczenia usługi zgodnie z dostępnym terminarzem.
 2. Użytkownik jest uprawniony do zakupu usługi korepetytorskiej wraz z nagraniem audiowizualnym lub transkrypcją z przebiegu zajęć.
 3. Po dokonaniu wyboru usługi Użytkownik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, następnie potwierdza złożenie zamówienia za pomocą przycisku „Zamawiam i płacę” i zostaje przekierowany do systemu płatności elektronicznych Stripe za pośrednictwem którego dokonuje płatności.
 4. Z chwilą dokonania poprawnej płatności dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi korepetytorskiej pomiędzy Korepetytorem a Użytkownikiem.
 5. Usługodawca nie jest stroną umowy, o której mowa w ust. 3 ani też nie odpowiada wobec stron umowy za ich wzajemne zobowiązania.


8. Szczególne warunki świadczenia usługi korepetytorskiej

 1. Szczegółowy opis usługi korepetytorskiej tworzony jest przez Korepetytora oraz publikowany jest na Portalu.
 2. Usługa korepetytorska realizowana jest za pośrednictwem Portalu poprzez dedykowane funkcjonalności umożliwiające przeprowadzenie zajęć online.
 3. Usługodawca informuje, iż przebieg zajęć może być automatycznie rejestrowany w trybie audiowizualnym po zakupie przez Użytkownika nagrania z zajęć lub po skorzystaniu z funkcji „Zgłoś problem” (ust. 5) na co Użytkownik wyraża zgodę. Przebieg zajęć rejestrowany jest wyłącznie w celu udostepnienia nagrania Użytkownikowi (w przypadku zakupu usługi korepetytorskiej z nagraniem) lub w celu rozwiązania ewentualnych sporów i reklamacji wynikających z realizacji usługi korepetytorskiej.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do zalogowania się na Koncie usługobiorcy najpóźniej o godzinie wskazanej jako początek zajęć i wybór opcji „rozpocznij lekcję”. Użytkownik zobowiązany jest ponadto do zapewnienia we własnym zakresie sprzętu oraz infrastruktury informatycznej umożliwiającej dostęp do usługi korepetytorskiej, w szczególności dostępu do sieci Internet, komputera lub urządzenia mobilnego z zainstalowaną aktualną przeglądarką internetową uaktualnioną do najnowszej wersji i ewentualnie dodatkowym oprogramowaniem, które jest niezbędne do komunikacji z Korepetytorem.
 5. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi możliwość zgłoszenia w trakcie trwania zajęć nieprawidłowości w świadczeniu usługi korepetytorskiej przez Korepetytora, a polegającej w szczególności na niskiej jakości zajęć, na zaistnieniu nieobyczajnego incydentu lub innego zachowania Korepetytora gorszącego lub obraźliwego w stosunku do Użytkownika. W celu zgłoszenia incydentu Użytkownik wykorzystuje przycisk „Zgłoś problem” widoczny na panelu w trakcie zajęć co skutkuje rozpoczęciem rejestracji audiowizualnej zajęć oraz niezwłocznym poinformowaniem Usługodawcy o zaistnieniu incydentu.
 6. Usługodawca informuje, iż Korepetytor uprawniony jest do przerwania zajęć w przypadku, gdy zachowanie Użytkownika utrudnia prowadzenie zajęć, w szczególności gdy Użytkownik podejmuje wobec Korepetytora czynności obraźliwe lub naruszające jego dobra osobiste.
 7. W przypadku opóźnienia w rozpoczęciu zajęć z przyczyny leżącej po stronie Użytkownika, zajęcia realizowane są do godziny określonej pierwotnie jako ich koniec, a tym samym nie podlegają wydłużeniu o okres opóźnienia.
 8. Brak realizacji przez Korepetytora usługi korepetytorskiej lub jej części, jeżeli nie jest zawiniony przez Korepetytora, a spowodowany okolicznościami lezącymi po stronie Użytkownika, nie pociąga za sobą obowiązku zwrotu na rzecz Użytkownika płatności za usługę korepetytorską lub jej części, która nie została zrealizowana.
 9. Użytkownik posiada prawo do anulowania usługi korepetytorskiej w terminie 3 dni od momentu jej zakupu ale nie później na 24 godzin od rozpoczęcia zajęć. Płatność dokonana przez Użytkownika podlega zwrotowi na rachunek bankowy, z którego Użytkownik dokonał płatności lub na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej wykorzystanej przez Użytkownika do dokonania płatności za usługę.
 10. Użytkownik może zgłosić prośbę o zmianę terminu usługi korepetytorskiej nie później na 24 godzin od rozpoczęcia zajęć. Na zmianę terminu zgodę wyraża Korepetytor. W przypadku braku zgody Korepetytora zostaje zachowany pierwotny termin realizacji usługi.
 11. Czynności, o których mowa w ust. 9 i 10 (anulowanie lub zmiana terminu usługi) Użytkownik dokonuje po zalogowaniu się na Koncie usługobiorcy.
 12. Nagrania audiowizualne z przebiegu zajęć zakupione przez Użytkownika udostępnione są Użytkownikowi do wielokrotnego odtwarzania po zalogowaniu się na Koncie usługobiorcy przez okres 12 miesięcy od zakupu nagrania.
 13. Reklamacje dotyczące usługi korepetytorskiej Użytkownik jest zobowiązany zgłosić nie później niż do 30 dni od dnia, w którym usługa miała zostać zrealizowana lub została zrealizowana nieprawidłowo.


9. Metody płatności

 1. Płatności na rzecz usług świadczonych przez Korepetytorów oraz za usługi własne Usługodawcy przyjmowane są w formie przedpłaty za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Stripe, którego operatorem jest Stripe, Inc. 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA.
 2. Sprzedaż usług własnych Usługodawcy dokumentowana jest dowodem zakupu wystawianym na wyraźne żądanie Usługobiorcy i przysłanym na jego adres poczty elektronicznej wprowadzony na Koncie usługobiorcy.
 3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika kartą płatniczą, zwrot dokonywany jest na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.


10. System oceny usługi korepetytorskiej

 1. Usługodawca udostępnia Użytkownikom system ocen usługi korepetytorskiej. Przez ocenę usługi rozumie się określenie ogólnych wrażeń z przebiegu zajęć poprzez wybór oceny z dostępnej skali oraz ewentualny komentarz do wystawionej oceny.
 2. Oceny i komentarze Użytkownik jest zobowiązany wystawiać mając na względzie rzeczywisty przebieg zajęć. Niedopuszczalne jest wystawianie ocen i komentarzy wyłącznie w celu naruszenia dobrego imienia Korepetytora, w przypadku, gdy z okoliczności nie wynika konieczność wystawienia niskiej oceny.
 3. Oceny i komentarze są publikowane na Portalu w sposób jawny dla każdego Usługobiorcy.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do edycji lub usuwania ocen i komentarzy, które zostały wystawione z naruszeniem postanowień Regulaminu, a także naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje.


11. Udział Usługodawcy w sporach

 1. Usługodawca udostępnia Użytkownikom możliwość pośrednictwa w sporze z Korepetytorem.
 2. Spór wszczęty za pośrednictwem Usługodawcy może dotyczyć wyłącznie nieprawidłowości w realizacji usługi korepetytorskiej przez Korepetytora.
 3. Użytkownik wszczynający spór za pośrednictwem Usługodawcy zobowiązany jest do dokładnego opisania wszystkich okoliczności faktycznych uzasadniających wszczęcie sporu.
 4. Usługodawca nie odpowiada za przebieg i skutek sporu. Działanie Usługodawcy ogranicza się do możliwości włączenia się do sporu i podejmowania działań zmierzających do jego szybkiego rozwiązania, w szczególności poprzez pomoc w wyjaśnieniu wszystkich okoliczności spornych pomiędzy stornami.
 5. W przypadku gdy Korepetytor nie podejmuje czynności zmierzających do rozwiązania sporu z Użytkownikiem lub gdy ze wszystkich okoliczności spory w sposób obiektywny można przyjąć winę Korepetytora, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania do czasu zakończenia sporu możliwości sprzedaży usług korepetytorskich przez Korepetytora lub wypłaty środków za zajęcia korepetytorskie podlegające reklamacji oraz do dokonania rekompensaty na rzecz Użytkownika na zasadach określonych w §5 ust. 18.

 
12. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy o ile dane te nie pochodzą od niego.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Usługobiorców wynikające z ich działań na stronach internetowych Usługodawcy.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Usługobiorców na stronach internetowych Usługodawcy i nie odpowiada za czynności dokonane przez Usługobiorcę, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Usługobiorcy lub innych Usługobiorców bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Usługobiorców lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne na stronach internetowych Usługodawcy.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu jego stron internetowych oraz szkody poniesione przez Usługobiorcę z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku, gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia - gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia.
 6. W przypadku szkody poniesionej przez Usługobiorcę, a wynikającej z umyślnego działania Usługodawcy, Usługodawca odpowiada jedynie za rzeczywiste szkody poniesione przez Usługobiorcę z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Korepetytora zostaje ograniczona do kwoty 1.000,00 PLN.

13. Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym. Usługobiorca może rozwiązać umowę w każdym czasie za wypowiedzeniem w trybie natychmiastowym (z zastrzeżeniem ust. 4) i bez podawania przyczyny wysyłając stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej Usługodawcy. W celu odstąpienia od umowy w zakresie udostępnienia Konta usługobiorcy, Usługobiorca może skorzystać z opcji „usuń konto” dostępnej po zalogowaniu z zastrzeżeniem §13 ust. 4.
 2. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w postaci udostępnienia Konta usługobiorcy, Usługodawca usuwa Konto z Portalu.
 3. Usunięcie Konta może spowodować zakończenie usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy.
 4. W przypadku gdy wypowiadającym umowę jest Korepetytor, rozwiązanie umowy nie może nastąpić wcześniej niż przed upływem 14 dni od dnia, w którym świadczona była ostatnia usługa korepetytorska. Po otrzymaniu wypowiedzenia Usługodawca zawiesza dalszą sprzedaż usług korepetytorskich.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym do usunięcia Konta usługobiorcy za okresem wypowiedzenia wynoszącym 14 dni w przypadku niestosowania się przez Usługobiorcę do postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym usunięcia Konta usługobiorcy w przypadku, gdy od ostatniej aktywności na Koncie minęło co najmniej 6 miesięcy albo gdy od dnia rejestracji na Portalu przez okres 3 miesięcy Usługobiorca nie podjął żadnej czynności związanej z usługami świadczonymi za pośrednictwem Portalu.


14. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy
 

 1. Oświadczenie o odstąpieniu od usługi korepetytorskiej Użytkownik będący konsumentem składa bezpośrednio Korepetytorowi bez pośrednictwa Usługodawcy.
 2. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wynosi 14 dni od momentu zawarcia umowy.
 3. Usługodawca poucza, iż zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje nadto w przypadku, gdy usługa została zrealizowana przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy będącego konsumentem za jego wyraźną zgodą, przed upływem terminu uprawniającego na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy (np. aktywowano opcje płatne dotyczące Ogłoszenia Korepetytora).


15. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę usług świadczonych za pomocą Portalu, Usługobiorca jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Usługobiorcy (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Usługodawca wezwie Usługobiorcę do uzupełnienia danych.
 3. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji przekazywana jest Usługobiorcy w formie wiadomości przesłanej na jego adres poczty elektronicznej.
 4. Nierozpatrzenie przez Usługodawcę reklamacji w terminie wskazanym w ust. 3 oznacza jej uwzględnienie.
 5. Reklamację dotyczącą świadczenia usługi korepetytorskiej Użytkownik wnosi bezpośrednio do Korepetytora lub za pośrednictwem Usługodawcy.
 6. Reklamację, o której mowa w ust. 5 rozpatruje Korepetytor w terminie 7 dni od momentu jej otrzymania. Nierozpatrzenie przez Korepetytora reklamacji w zakreślonym terminie oznacza jej uwzględnienie.


16. Własność intelektualna
 

 1. Wszelkie treści zamieszczone na stronach internetowych Usługodawcy (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Usługobiorcy lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach stron internetowych Usługodawcy, w tym materiałów szkoleniowych w postaci nagrań audiowizualnych z przebiegu zajęć lub ich transkrypcji, jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Usługodawcę.
 3. Korzystanie ze stron internetowych Usługodawcy, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Usługobiorcę jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
 4. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Usługodawcy:
 5. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
 6. rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na Portalu treści,
 7. pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.


17. Postanowienia końcowe
 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Portalu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Usługobiorców, którzy złożyli zamówienie na Usługę odpłatną w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.
 2. Usługodawca zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Portalu lub wybranych funkcjonalności Portalu w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Usługodawcy związanych z działaniem Portalu.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie polskiemu sądowi powszechnemu.
 5. Usługobiorca będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem uokik.gov.pl. Usługobiorca będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Usługodawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 kwietnia 2022 r.